تبریک سال نو

مجاز نبودن کلمات در متون شرایط عمومی پیمان و موافقتنامه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/96842.pdf