متن نهائی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97851.pdf