لیست بخشنامه های ابلاغ شده توسط معاون اول ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱- شماره ۱۵۱۸۵ با موضوع نصاب معاملات در سال ۹۵

۲- شماره ۳۴۰۰۰ با موضوع دستوالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص

۳- شماره ۳۴۰۰۱ با موضوع دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار

 

Savesmall دریافت کلیه بخشنامه ها