لزوم ذکر نام بانک یا موسسه اعتباری در شکایات مطروحه از عملکرد آنها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/09/951352.pdf