تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

لزوم تمدید اعتبار پروانه های حقیقی مورد استفاده در شرکتهای حقوقی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/09/951362.pdf