تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

لزوم ارسال قرارداد

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961728.pdf