لزوم ارائه مشخصات قرارداهای منعقده با دستگاههای اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/09/951341.pdf