قدردانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی از انجمن شرکتهای ساختمانی خراسان رضوی در خصوص تجلیل از پیشکسوتان صنعت ساخت و ساز استان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/981201.pdf