قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/06/98555.pdf