تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

فهرست واحدهای تولید کننده بتن آماده، بتن پر مقاومت و سنگدانه های مورد مصرف در بتن

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/10/961267.pdf