فرم اطلاع از شرایط و ثبت نام بیمه تکمیل درمان اعضای انجمن در سال ۱۳۹۸

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/04/98253.pdf