تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

فرم اطلاعات مزدی جهت پیش بینی نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/12/951948.pdf