فراخوان ویژه تولید کنندگان معتبرداخلی مصالح، تجهیزات وخدمات استاندارد صنعت ساختمان کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/951587.pdf