فراخوان مشمولان مرحله هفتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/08/951071.pdf