تبریک سال نو

غیر قانونی بودن فعالیت شرکتها و موسسات واسطه در قالب آگهی های تشخیص صلاحیت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/05/etelaeie.pdf