تبریک سال نو

عدم تهاتر ۳ درصد سهم شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961612.pdf