عدم تعهد برخی از شعب بانکها به مصوبه اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/08/951170.pdf