تبریک سال نو

طرح مباجث مالیاتی انجمن صنفی مهندسان مشاور و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی با اداره کل امور مالیاتی استان در ۵۴ جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/971189.pdf