تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

ضوابط و مقررات جلوگیری از آتش سوزی نمای ساختمانها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/09/951338.pdf