تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

ضریب متوسط افزایش وزنی براساس شاخص های تعدیل سالانه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/08/951026.pdf