ضرورت در اصلاح اظهارنامه در سامانه ساجات و مطابقت سرمایه ثبتی شرکت با لینک اظهارنامه مالیاتی در سامانه ساجات تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/08/98836.pdf