ضرورت بکارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی استانی در پروژه ها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971495.pdf