ضرورت ارائه مدارک مستندات و فرم های ارزشیابی مربوط به خاتمه کارهای انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971571.pdf