تبریک سال نو

صورتجلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگو – موضوع مورد بررسی: بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران در استان خراسان رضوی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/SH-G-19-04-97.pdf