صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ شورای فنی استان خراسان رضوی در خصوص تدارکات مالی پروژه های عمرانی و چالش کسورات بیمه ای در پروژه های عمرانی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/962225.pdf