صورتجلسه شماره ۳۰ دبیرخانه شواری گفتگو مورخ ۹۶/۹/۸ با موضوع چگونگی فعالسازی پروژه های عمرانی شهر و شهرداری مشهد با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961692.pdf