صورتجلسه شماره ۲۸ دبیرخانه شواری گفتگو مورخ ۹۶/۹/۴ با موضوع مسائل و مشکلات موجود در حوزه قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی (سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/SH-G-04-09-96.pdf