صدور ضمانت نامه معاملات دولتی توسط بانک های استان مطابق با ضوابط آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه ۱۳۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/03/972387.pdf