تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/02/29581-konferance-sanate-ehdas.pdf