شرایط استفاده از امتیاز مبالغ پروژه های در حال اجرا که کارفرمای آن غیر دولتی است

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/981273.pdf