تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۵

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/tadil-NimeDovom-95.pdf