تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/شاخص-هاي-قطعي-دوره-هاي-سه-ماهه-اول-و-دوم-سال-1396.pdf