سومین نمایشگاه بین المللی “حمل و نقل و صنایع وابسته” با حمایت وزارت راه و شهرسازی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971493.pdf