سمینار آموزشی قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوطه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/951675.pdf