تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

سمینار آموزشی قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوطه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/951675.pdf