سرمایه گذاری در راستای اجرای پروژه احداث باند دوم تایباد – تربت جام

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/951501.pdf