ساماندهی و موظف نمودن بهره برداران جرثقیل های برجی به اخذ گواهی بازرسی فنی نصب و بهر ه برداری از تجهیزات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/11/951790.pdf