راست آزمایی های لازم از طریق آزمایش و کنترل نسبت های مبحث ۹ جدول ۶-۸ تأثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/962099.pdf