تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

دوگانگی در سامانه ارزیابی و برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/05/491423.pdf