دوگانگی در سامانه ارزیابی و برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/05/491423.pdf