دوره آموزش و تخصصی مباحث داوری و بیمه های مهندسی و مسئولیت در قراردادهای عمرانی

تاریخهای برگزاری دوره آموزش و تخصصی مباحث داوری و بیمه های مهندسی و مسئولیت در قراردادهای عمرانی

۹۷/۰۱/۳۰

۹۷/۰۲/۰۵

۹۷/۰۲/۲۰

۹۷/۰۲/۲۴


 

photo_2018-04-26_13-58-16 copy


photo_2018-04-26_13-58-36

photo_2018-04-26_14-09-33

photo_2018-04-26_14-09-38

photo_2018-04-26_14-09-41