تبریک روز مهندس

دوره آموزشی “بررسی مسائل حقوقی، قانونی قراردادهای پروژه های عمرانی در مشارکت عمومی – خصوصی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/02/972208.pdf