تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/10/92-42787_2.pdf