دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیما نهای ریالی فاقد تعدیل (۱۳۹۷)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/Arz-376049-970718.pdf