دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/Tamdid-Arz-376052-970718.pdf