تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=b1609c39-b4ee-451a-bf4d-16a24b220772&Mode=Download