اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=b1609c39-b4ee-451a-bf4d-16a24b220772&Mode=Download