دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/06/30082-peyvast-bakhshnameh-96-3-31-1232579-Tajzieh-Baha.pdf