دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/09/Code0782-13980613.pdf