دستورالعمل جدید به منظور تسهیل در ارسال پرونده فیزیکی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/981494.pdf