تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=ee5b2021-8f33-4aec-99e8-b3bf3184d194&Mode=Download