اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=ee5b2021-8f33-4aec-99e8-b3bf3184d194&Mode=Download