دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: مندرجات تفاهم نامه پیرامون مسائل و مشکلات موجود در حوزه قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار با اداره کل مالیاتی استان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/962076.pdf