خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/07/95-626926.pdf